Členské pre rok 2022

VR ASGS si dovoľuje pripomenúť, že členský príspevok na rok 2022 vo výške

100,00 Eur je v zmysle Stanov ASGS potrebné uhradiť do 31.marca 2022.

Práva a výhody člena ASGS počas sezóny r.2022 môžu využiť iba členovia so zaplateným členským príspevkom.

Výzva platí pre všetkých prijatých a registrovaných členov ASGS k 31.12.2020.

Nový záujemca o členstvo uhradí členský poplatok po zaslaní prihlášky, jej prejednaní vo VR ASGS  a následnej výzve sekretariátu ASGS.

VR odporúča pre úhradu použiť formu bankového prevodu na účet ASGS:

SK63 1100 0000 0026 6525 0134

Do variabilného symbolu dajte: rodné číslo alebo číslo SKGA

Do poznámky: Meno