Podmienky dlhodobej súťaže

13. februára 2021 / Informácie, Turnaje

Pre každého uchádzača o reprezentačný štart predkladáme jasné Podmienky dlhodobej súťaže a Nominačné kritéria.

ASGS Senior Tour 2021 

Podmienky a pravidlá dlhodobej seniorskej súťaže.

 1. Sériu turnajov ASGS Senior Tour organizuje ASGS pre svojich členov aj nečlenov ASGS.
 2. Seniori nečlenovia ASGS sa môžu zúčastniť turnajov s cieľom úpravy HCP, ale nebudú vyhodnocovanív dlhodobých tabuľkách a rebríčkoch ASGS Senior Tour.
 3. ASGS Senior Tour je celoročná súťaž pozostávajúca väčšinou z viacdňových turnajov hraných

v nasledovných kategóriách (Príloha č.1):

 • –  kategória “Senior” pre mužov vo veku 50 až 64 rokov s HCP do 14.0, ktorá pozostáva z turnajovoznačených v kalendári skratkou ST. Jednotlivé turnaje sú hrané na rany. Súťaž bude hodnotenáv tabuľke Senior Trophy v brutto stableford bodoch,
 • –  kategória “Supersenior+Master” pre mužov vo veku 65+ s HCP do 54, ktorá pozostáva z turnajovoznačených v kalendári skratkou ST. Jednotlivé turnaje sú hrané na rany. Súťaž bude hodnotenáv tabuľke Supersenior+Master Trophy v brutto stableford bodoch,
 • –  kategória “Senior Ladies” pre ženy vo veku 50 až 64 rokov s HCP do 54, ktorá pozostáva z turnajovoznačených v kalendári skratkou ST. Jednotlivé turnaje sú hrané na rany. Súťaž bude hodnotenáv tabuľke Senior Ladies Trophy v brutto stableford bodoch,
 • –  kategória “Supersenior+Master Ladies” pre ženy vo veku 65+ rokov s HCP do 54, ktorá pozostávaz turnajov označených v kalendári skratkou ST. Jednotlivé turnaje sú hrané na rany. Súťaž budehodnotená v tabuľke Supersenior+Master Ladies Trophy v brutto stableford bodoch,
 • –  kategória “Netto” pre mužov a ženy vo veku 50+ s HCP 14.1 až 54 (započítava sa max. HCP 36), ktorá pozostáva z turnajov označených v kalendári skratkou NT. Jednotlivé turnaje sú hranév stableford bodoch. Súťaž bude hodnotená v tabuľke Netto Trophy v stableford bodoch,
 • –  kategória “Open” pre mužov a ženy vo veku 45 až 49 s HCP do 54, ktorá pozostáva z turnajovoznačených v kalendári skratkou NT. Jednotlivé turnaje sú hrané v stableford bodoch.
 1. Do kategórie Senior može byť zaradený hráč z kategórie Supersnior+Master a do kategóorie Senior Ladies môže byť zaradená hráčka z kategórie Supersenior+Master Ladies na základe rozhodnutiahráča/hráčky na obdobie jednej sezóny dlhodobej súťaže.
 2. Výsledky hracích dní slúžia na vyhodnotenie jednotlivých kategórii a tiež na zostavenie nominačnýchrebríčkov pre zostavenie reprezentačných družstiev (Príloha 2).
 3. Výsledok pri neúčasti, diskvalifikácii hráča bude v rebríčkoch udávaných na rany nahradený 120ranami a v rebríčkoch udávaných v bodoch počtom nula bodov.
 4. Do konečného poradia v tabuľkách jednotlivých kategórií sa hráčovi nezapočítava sedem najhoršíchvýsledkov.
 5. Titul Senior roka bude udelený hráčovi kategórie Senior s najvyšším súčtom brutto stableford bodova ocenení budú ďalší dvaja hráči kategórie Senior s nižším súčtom brutto stableford bodov v tabuľke výsledkov Senior Trophy. V tabuľke výsledkov Senior Trophy budú započítané aj výsledky v brutto stableford bodoch z ESGA Senior Championship & Cup.
 6. Titul Supersenior+Master roka bude udelený hráčovi kategórie Supersenior+Master s najvyšším súčtom brutto stableford bodov a ocenení budú ďalší dvaja hráči kategórie Supersenior+Master s nižším súčtom brutto stableford bodov v tabuľke výsledkov Supersenior+Master Trophy. V tabuľke výsledkov Supersenior+Master Trophy budú započítané aj výsledky v brutto stableford bodoch z ESGA Supersenior Championship & Cup a ESGA Master Team Trophy.
 7. Titul Senior Ladies roka bude udelený hráčke kategórie Senior Ladies s najvyšším súčtom brutto stableford bodov a ocenené budú ďalšie dve hráčky kategórie Senior Ladies s nižším súčtom bruto stableford bodov v tabuľke výsledkov Senior Ladies Trophy.
 8. Titul Supersenior+Master Ladies roka bude udelený hráčke kategórie Supersenior+Master Ladies s najvyšším súčtom brutto stableford bodov a ocenené budú ďalšie dve hráčky kategórie Supersenior+Mastwr Ladies snižším súčtom bruto stableford bodov v tabuľke výsledkov Supersenior+Master Ladies Trophy.
 1. Ocenenie najlepších hráčov kategórie Netto bude udelené trom hráčom s najvyšším súčtom stableford bodov v tabuľke výsledkov Netto Trophy.
 2. Do výsledkov tabuliek Senior Trophy, Supersenior+Master Trophy, Senior Ladies Trophy a Supersenior+Master Ladies Trophy budú započítané aj body z Majstrovstiev v hre na jamky uvedené v Prílohe 3.
 3. Turnaj označený v kalendári skratkou 55+ je kvalifikačný pre ESGA Senior Championship & Cup konaný v roku 2021, skratkou 65+ je kvalifikačný pre ESGA SuperSenior Championship & Cup a ESGA Master Team Trophy konané v roku 2021, skratkou K55+ je kvalifikačný pre K+K Monarchy Trophy konaný v roku 2021. Turnaje označené skratkami 55+1, 65+1, K55+1 sú kvalifikačné pre vyššie uvedené medzinárodné turnaje konané v roku 2022.
 4. Počet hráčov na turnaji je maximálne 96 hráčov, pričom v prípade väčšieho záujmu majú prednosť členovia ASGS so zaplateným členským príspevkom ahráči snižším HCP. Súťažný výbor si vyhradzuje právo zúčastniť sa turnaja väčšiemu počtu hráčov ako 96.
 5. V rámci každého turnaja budú vo všetkých kategóriách ocenené prvé tri miesta v prípade, že je počet hráčov v kategórii väčší ako 8, inak len prvé miesto. Ak je počet hráčov v kategórii menší ako 5, kategória nebude ocenená. Hráč môže byť ocenený len jednou a to hodnotnejšou cenou.
 6. Pre jednotlivé kategórie je stanovená dĺžka ihriska v metroch. Pre kategóriu Senior 5600 m a viac, pokiaľ to dĺžka ihriska dovolí, pre kategórie Supersenior+Master a Netto muži do 5800 m, pre kategóriu Senior Ladies a Supersenior+Master Ladies najkratšie ženské odpaliská. Pre Majstrovstvá klubových družstiev je stanovená dĺžka ihriska pre mužov 5600 m a viac.
 7. Poplatok za jednotlivé hracie dni a turnaj bude uvedený v propozíciách turnaja. Poplatok pre členov ASGS so zaplateným členským príspevkom v čase konania turnaja bude nižší ako pre člena s nezaplateným členským príspevkom a tiež ako pre nečlena. V poplatku bude zahrnuté občerstvenie počas hry. Poplatok vyberá v hotovosti organizátor turnaja.
 8. Prihlasovanie na turnaj, štartovacia listina a výsledky turnaja budú zverejnené na serveri www.skga.sk
 9. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny pri dvojdňových turnajoch v prvý deň turnaja bude podľa hracích hendikepov od najnižších po najvyššie hendikepy. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny v druhý deň turnaja bude podľa dosiahnutých výsledkov za predchádzajúci deň v brutto ranách od najväčšieho po najmenší počet brutto rán. Pri štarte z jamky č. 1 a zároveň jamky č. 10 začne nasadzovanie hráčov a hráčok z jamky č. 10. Zároveň bude zohľadnené zaradenie dospoločných flajtov najlepších hráčov a hráčok jednotlivých kategórii v druhý deň turnaja. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny pri trojdňových turnajoch bude v prvý aj druhý deň turnaja podľa hracích hendikepov od najnižších po najvyššie hendikepy v nezmenených flajtoch. Nasadzovanie hráčov a hráčok do štartovacej listiny v tretí deň turnaja bude podľa dosiahnutých výsledkov za predchádzajúce dva dni v brutto ranách od najväčšieho po najmenší počet brutto rán. Pri štarte z jamky č. 1 a zároveň jamky č. 10 začne nasadzovanie hráčov a hráčok v prvý deň turnaja z jamky č. 1, v druhý deň a tretí deň turnaja z jamky č. 10. Zároveň bude v tretí deň turnaja zohľadnené zaradenie do spoločných flajtov najlepších hráčov a hráčok jednotlivých kategórii.
  Súťažný výbor turnaja si zároveň vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch zaradenie hráča mimo uvedených kritérií.
 10. Väčšina turnajov je viacdňová. Po prihlásení sa na turnaj, server automaticky upravuje HCP v prípade neúčasti v jeden alebo viac dní.

22.Priebežné poradie vkategóriách Senior, Supersenior+Master,Senior Ladies aSupersenir+Master Ladies k 8.9.2021 bez šiestich najhorších výsledkov, výsledkov ESGA Senior Championship & Cup, ESGA Supersenior Championship & Cup a ESGA Master Team Trophy určuje nominačný nárok účasti na Majstrovstvách v hre na jamky.

 1. Každý turnaj ASGS Senior Tour bude mať v propozíciách uvedené vlastné informácie o organizácii.
 2. V turnajoch ASGS Senior Tour je dovolené používať motorové golfové vozíky pre kategóriu Master,inak len so súhlasom súťažného výboru turnaja.
 3. Povolené je používať merače /výlučne/ dĺžok. Hráč, ktorý pri hre použije meracie zariadenie, ktoré má aj iné funkcie ako meranie dĺžky, bude diskvalifikovaný.

Všetkým záujemcom o štart na turnajoch doporučujeme sledovať našu stránku www.asgs.sk kde nájdete včas ďalšie potrebné informácie.