ÚPLNÉ ZNENIE

STANOVY

ASOCIÁCIE SENIORSKÝCH GOLFISTOV SLOVENSKA

v znení registrovaných dodatkov č.1 – č. 5

registrované na MV SR dňa 1.6.2000, Číslo spisu: VVS/1-900/90-16961

Článok 1.

Úvodné ustanovenia:

 1. Asociácia seniorských golfistov Slovenska (ďalej len „ASGS“) je golfový športový zväz seniorov – golfistov, ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, vytvorené dobrovoľne členmi golfových klubov splňujúcich vekové a formálne podmienky členstva v združení.
 • ASGS je založená na dobu neurčitú.
 • Sídlo ASGS je na adrese: Galandova 3, 811 06 Bratislava, MČ Staré Mesto.
 • ASGS je členom Európskej seniorskej golfovej asociácie („European senior golf association – ESGA) a Slovenskej golfovej  asociácie („SKGA)
 • Symbolmi ASGS sú vlajka a logo s úplným názvom „Asociácia seniorských golfistov – Slovensko“ s prekríženými golfovými palicami a golfovou loptičkou. Vizualizácia vlajky a loga s názvom tvorí prílohu k týmto stanovám.
 • ASGS bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb – seniorských hráčov golfu na princípe práva slobodne sa rozvíjať. Poslaním ASGS je zabezpečovať a plniť záujem seniorských golfistov na pestovaní a rozvoji amatérskej golfovej hry zodpovedajúcej ich vekovej kategórii a záujmy seniorského golfu vo vzťahu k orgánom štátnej správy pre oblasť golfu, národnému športovému zväzu (SKGA), medzinárodnému seniorskému golfovému zväzu (ESGA) a golfovým organizáciám v zahraničí.
 • ASGS rozvíja činnosť na celo území Slovenskej republiky  pre svojich členov zabezpečuje a vytvára podmienky a možnosti venovať sa golfovej hre a športových súťaží ako činnosti športovej a relaxačnej, ktorá zodpovedá seniorskému veku hráčov. Využíva skúsenosti a športovo-organizačné schopnosti členskej základne pre celkový rozvoj golfovej hry na Slovensku a svojou činnosťou prispieva k udržaniu plnohodnotnej životnej a golfovej aktivity svojich členov – seniorských golfistov. Na medzinárodnej úrovni zabezpečuje a organizuje účasť a výber slovenských seniorských golfistov na európskych alebo medzinárodných golfových športových podujatiach.
 • ASGS je športová organizácia v súlade s § 8 a nasl. Zák. č. 440/2015 Z.z. o športe o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“). Stanovy ASGS sú zmenené a doplnené v súlade s §102 ods. 2 zákona o športe.

Článok 2.

Členstvo:

 1. ASGS je otvoreným združením pre seniorských golfových hráčov. Jej členmi sa môžu stať registrovaní hráči golfových klubov národného golfového zväzu ako aj hráči golfu bez klubovej či zväzovej príslušnosti, ktorí splnili podmienku dosiahnutia predpísaného veku a to 50 rokov u mužov a 50 rokov u žien. Prihláška za člena ASGS musí byť písomná a golfový hráč sa členom asociácie stáva po odsúhlasení prihlášky výkonnou radou ASGS a zaplatení členského príspevku. Členstvo v ASGS môže byť potvrdené vydaním členského preukazu, prípadne vyznačením v preukaze člena národného golfového zväzu platného pre príslušný kalendárny rok. Prijatie za člena ASGS oznámi členovi výkonná rada písomne do 15 dní po schválení prihlášky a zaplatení členského príspevku.
 • Členom ASGS sa osoba spĺňajúca vekové podmienky podľa ods. 1 stáva schválením a zaplatením prvého členského príspevku. Počas trvania členstva je riadnym členom ASGS so všetkými právami podľa týchto stanov každý člen, ktorý v príslušnom kalendárnom roku zaplatí členský príspevok určený podľa týchto stanov. Člen ASGS, ktorý v príslušnom kalendárnom roku nezaplatí členský príspevok je členom registrovaným, s pozastaveným členstvom, ktorý v príslušnom roku nemá práva podľa týchto stanov. Zaplatením členského v nasledovných rokoch sa člen stáva členom so všetkými právami.
 • Členstvo v ASGS zaniká:

a/ vystúpením člena z ASGS, ktoré je možné urobiť kedykoľvek v priebehu kalendárneho

    roka

b/ vylúčením  člena  z  ASGS  na  základe  rozhodnutia  jej  výkonnej  rady.  Na  základe

    rozhodnutia o vylúčení zaniká  členstvo do 30 dní od  dátumu doručenia rozhodnutia o

    vylúčení člena. Proti rozhodnutiu o vylúčení je  možno podať odvolanie do 15 dní odo

    dňa doručenia rozhodnutia. Ak sa člen ASGS proti rozhodnutiu o vylúčení 

    v stanovenej lehote písomne odvolá, toto odvolanie má odkladný účinok až do

    rozhodnutia konferencie ASGS.

 • Výkonná rada môže po zvážení mimoriadnych zásluh  a osobného prínosu pre ASGS rozhodnúť o pridelení čestného členstva v ASGS. Čestný člen  má rovnaké práva ako člen, avšak čestný člen je oslobodený od platenia ročného členského príspevku. Čestné členstvo sa registruje v osobitne vedenom zozname. O pridelení čestného členstva rozhoduje Výkonná rada na základe predloženého písomného návrhu na udelenie čestného členstva.

Článok 3.

Činnosť:

 1. ASGS predovšetkým:

a/  vytvára   pre   svojich   členov čo  najlepšie podmienky na pestovanie golfovej hry bez

     ohľadu  na  ich rôznu hráčsku výkonnosť, pričom sa zohľadňuje aj sociálne postavenie

     hráčov v uvedenej vekovej kategórii

b/  činnosť zabezpečuje tak, aby sa dosiahla  primeraná vyrovnanosť  v aktivitách   členov  

     od úrovne  rekreačnej  až  po  úroveň  výkonnostne zodpovedajúcej  štátnej   seniorskej

     reprezentácii

c/  organizuje pre členov domáce golfové súťaže a podujatia

d/ umožňuje svojím riadnym členom účasť na športovej seniorskej reprezentácii na medzinárodných podujatiach, schvaľuje predbežnú nomináciu reprezentantov a reprezentačné športové družstvá podľa týchto stanov na jednotlivé medzinárodné podujatia zaradené v schválenom Kalendári turnajov na príslušný rok (ďalej len „medzinárodné športové podujatia“)

e/ všestranne obhajuje záujmy svojich členov vo vzťahu k riadiacemu orgánu golfu na

   Slovensku a iným organizáciám          

f/ vedie evidenciu svojich členov spolu s predpísanou administratívou týkajúcou sa

    určovania ich hráčskej sily

g/ hospodári s majetkom ASGS

h/ vykonáva disciplinárnu právomoc

i/  určuje a schvaľuje povinné ročné členské príspevky členov, ekonomické podmienky účasti športovej reprezentácie na medzinárodných športových podujatiach

j/vykonáva pôsobnosť na riešenie sporov podľa § 51 ods. 1 a ods. 2 zákona o športe

 • ASGS má výlučné právo ako organizátor turnajov podľa Výkonnou radou schváleného kalendára turnajov ASGS na označenie súťaže názvom, nezameniteľným obrazovým symbolom, nezameniteľným zvukovým signálom a výlučné právo využívať toto označenie.
 • ASGS zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel svetového antidopingového programu opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a medzinárodných predpisov a rozhodnutí, najme na podujatiach podľa schváleného kalendára podujatí.

Článok 4.

Práva a povinnosti členov:

 1. Členovia ASGS sú oprávnení:
  1. zúčastňovať sa na výročnej konferencii ASGS, navrhovať a voliť jej orgány, kontrolovať ich činnosť a hospodárenie
  1. zúčastňovať sa na športových a spoločenských podujatiach, tvoriacich činnosť ASGS
  1. požadovať a dostávať informácie o činnosti ASGS a jej orgánov  písomnou formou
  1. predkladať pripomienky a návrhy k práci ASGS a jeho orgánov a žiadať o pomoc pri riešení vlastných hráčskych problémov
  1. zúčastniť sa športovej reprezentácie

za podmienok podľa týchto Stanov.

 • Členovia ASGS sú povinní:
  • dodržiavať stanovy ASGS
  • plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení výkonnej rady ASGS a jej orgánov
  • poskytovať potrebnú súčinnosť výkonnej rade ASGS pri zastupovaní ich záujmov   
  • podrobiť sa rozhodnutiam orgánu ASGS v disciplinárnom konaní a v otázkach športovo-technických dodržiavať schválený Súťažný poriadok ASGS, ktorý schvaľuje a vydáva výkonná rada
  • riadne uhrádzať ročné členské príspevky vo výške podľa rozhodnutia výkonnej rady prevodom na účet do 31.03. príslušného roka, najneskôr v hotovosti na prvom kvalifikačnom turnaji v danom roku alebo do 15 dní od schválenia členstva nového člena výkonnou radou po 31.03. príslušného roka.
  • podieľať sa na nákladoch športovej reprezentácie na medzinárodných podujatiach schválených Výkonnou radou

Článok 5.

Orgány ASGS:

 1. Orgánmi ASGS sú konferencia, výkonná rada a prezident ASGS.
 • Výkonným orgánom ASGS je viceprezident. Viceprezident zastupuje prezidenta v rozsahu poverenia a plní ďalšie úlohy, ktoré mu zverí prezident a Výkonná rada.

Článok 6.

Konferencia:

 1. Konferencia  ASGS  je  najvyšším  orgánom združenia. Konferencia  je  uznášaniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica v združení registrovaných členov. V prípade, že nie je prítomný potrebný počet registrovaných členov, počká sa so zahájením Konferencie 30 minút. Pokiaľ sa ani v tejto lehote nedostaví potrebný počet registrovaných členov, vyhlási prezident Konferenciu za uznášaniaschopnú s počtom prítomných registrovaných členov.
 • Riadnu   konferenciu  je  povinná  zvolať  výkonná   rada  ASGS  jedenkrát  za  dva  roky.

Výkonná rada má právo podľa potreby zvolať mimoriadnu konferenciu. Mimoriadnu konferenciu musí rada zvolať v prípade, že o to požiada viac ako polovica členov ASGS a to v termíne do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti o zvolanie.      

 • Na prijatie uznesenia konferencie  je  potrebný súhlas  nadpolovičnej   väčšiny prítomných 

členov.

 • Konferencia prejednáva a schvaľuje správu o činnosti výkonnej rady ASGS, výsledok kontroly hospodárenia ASGS a rámcový rozpočet na dvojročné obdobie.
 • Navrhuje a schvaľuje prípadné zmeny stanov ASGS
 • Volí prezidenta a šesť členov výkonnej rady jednoduchou väčšinou hlasov.

Článok 7.

Výkonná rada:

 1. Výkonná rada je sedemčlenná – prezident, viceprezident a 5 členovia, ktorá riadi činnosť združenia v období medzi konferenciami. Radu zvoláva a riadi prezident ASGS spravidla raz mesačne.
 • Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov. Rozhoduje uznesením, ktorého prijatie je podmienené súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výkonnej rady ASGS. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta ASGS.
 • Funkčné obdobie Výkonnej rady je 4 roky.
 • Výkonná rada volí zo zvolených členov viceprezidenta a počas funkčného obdobia má právo kooptovať maximálne dvoch členov na miesto z akýchkoľvek dôvodov odstúpeného člena výkonnej rady alebo zániku jeho funkcie z akýchkoľvek dôvodov.
 • Výkonná rada vykonáva pôsobnosť vo veciach, ktoré tieto stanovy neurčujú iným orgánom združenia, najmä schvaľuje rozpočet a plán činnosti na príslušný rok, kvalifikačné kritériá športovej reprezentácie ASGS, reprezentačné družstvá a účasť na ME Seniorov vo všetkých kategóriách a kontroluje hospodárenie združenia.
 • Výkonná rada si podľa potreby môže ustanoviť odborné komisie pre rôzne oblasti svojej činnosti, prípadne využiť schopnosti externých spolupracovníkov.
 • Členovia výkonnej rady sú športovými odborníkmi v súlade s § 6 ods. 1 písm. f) Zákona o športe. Na výkon činnosti člena Výkonnej rady sa vyžaduje bezúhonnosť v zmysle § 7 ods. 2 Zákona o športe. Stratu bezúhonnosti je člen Výkonnej rady povinný bezodkladne oznámiť ASGS.
 • Výkonná rada je oprávneným orgánom:
 • Rozhodovať spory  vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou športovej organizácie
 • Ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutí orgánov športovej organizácie

Výkonná rada schvaľuje Sporový  a disciplinárny poriadok ASGS, ktorým sa riadi pri výkone svojej činnosti podľa tohto bodu.

 • Výkonná rada rozhoduje o zaradení člena asociácie do Siene slávy v súlade s čl. 13 stanov a predkladá návrh na udelenie čestného štátneho titulu členovi asociácie podľa § 57 ods. 3 Zákona o športe.

Článok 8.

Prezident:

 1. Prezident riadi činnosť ASGS a Výkonnej rady. Reprezentuje ASGS navonok. Zvoláva Výkonnú radu a Konferenciu ASGS. Vykonáva právomoc v súlade so stanovami.
 • Prezident je štatutárny zástupca ASGS s právom podpisovať. Na konanie a podpisovanie v mene ASGS môže poveriť alebo splnomocniť tretie osoby.
 • Prezident je odvolacím orgánom členov voči všetkým rozhodnutiam Výkonnej rady. Pred vydaním rozhodnutia o odvolaní prerokuje napadnuté rozhodnutie vo Výkonnej rade; ktorá môže napadnuté rozhodnutie zmeniť autoremedúrou.
 • Funkčné obdobie prezidenta sú 4 roky. V prípade odstúpenia alebo inej skutočnosti v osobe zvolenej za prezidenta vykonáva v zastúpení jeho funkciu viceprezident zvolený Výkonnou po riadnej volebnej konferencii ASGS.

Článok 9.

Revízori:

 1. Konferencia volí dvoch revízorov. Revízori prerokujú správy o hospodárení vrátane kontroly účtovníctva najmenej 1x ročne. Kontrolu účtovníctva a hospodárenia s majetkom združenia vykonávajú vždy pred podaním daňového priznania. Správu o prerokovaní, hospodárení, o kontrole účtovníctva a hospodárení s majetkom, predkladajú revízori výkonnej rade. 
 • O výsledku podávajú písomnú správu výkonnej rade ASGS, ktorá informuje členov o kontrole na konferencii ASGS.

Článok 10.

Sporová a disciplinárna právomoc:

 1. Porušenie pravidiel svetového antidopingového programu a manipulácia priebehu a výsledkov súťaží sa považuje za závažné disciplinárne previnenie člena. Závažným disciplinárnym previnením je aj porušenie iných zverejnených opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí športových orgánov riadiacich golf.
 • Sporovú a disciplinárnu právomoc vykonáva podľa čl. 7 bod 8. Stanov Výkonná rada.
 • Odvolacím orgánom v sporových a disciplinárnych veciach je konferencia ASGS.
 • ASGS zastupuje záujmy všetkých svojich členov v rozhodnutiach a konaniach v národnom športovom zväze vykonávajúcom výlučnú pôsobnosť pre golf na Slovensku a Ministerstvom školstva a športu Slovenskej republiky.
 • Na preskúmanie rozhodnutí orgánov združenia, proti ktorému nemožno podať odvolanie je v súlade s § 15 ods. 1 zák. č. 83/1990 Zb., miestne príslušný súd podľa sídla ASGS. 

Článok 11.

Príjmy a majetok:

 1. Zdrojom nadobudnutého majetku a príjmov ASGS sú:
  1. ročné členské príspevky, ktorých primeranú výšku stanovuje výkonná rada, prípadne konferencia ASGS; dobrovoľné členské príspevky
  1. priame alebo nepriame peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia podľa zmlúv o sponzorstve v športe (sponzorské)
  1. dotácie na činnosť združenia
  1. sponzorské dary od právnických subjektov a fyzických osôb
  1. príjmy zo športových akcií
  1. iné príjmy
 • ASGS hospodári s majetkom a príjmami v súlade s platnými predpismi o hospodárení a na základe rozpočtu vypracovaného na príslušný kalendárny rok. Tento zostavuje a schvaľuje výkonná rada, prípadne konferencia ASGS.

Článok 12.

Právne postavenie:

 1. ASGS je samostatnou právnickou osobou. Navonok združenie zastupuje prezident ASGS a v čase jeho neprítomnosti viceprezident.
 • K platnosti písomné právneho úkonu za ASGS sú potrebné podpisy dvoch členov výkonnej rady, z ktorých jeden vždy musí byť podpis prezidenta ASGS, v prípade jeho neprítomnosti podpis viceprezidenta.
 • O otázke členstva ASGS v národno – športovom zväze vykonávajúcom výlučnú pôsobnosť pre golf na Slovensku a členstve v medzinárodných golfových združeniach rozhoduje konferencia ASGS.

Článok 13.

 1. Zriaďuje sa Sieň slávy ASGS ako miesto pre vyjadrenie uznania asociácie za mimoriadne prínosy členov ASGS pri zvyšovaní úrovne seniorského golfu a mimoriadne športové výsledky na domácich a medzinárodných turnajoch. Virtuálna Sieň slávy ASGS je čestným miestom vedeným na webovej stránke ASGS.
 • Návrh na zaradenie do Siene slávy ASGS s riadnym zdôvodnením podľa stanovených kritérií môže podať ktorýkoľvek registrovaný člen ASGS v termínoch uvedených na webovej stránke.
 • Návrh prerokuje a schváli Výkonná rada ASGS, po jej súhlase bude schválený člen predstavený na konferencii ASGS. Po konferencii bude krátky profil zaradeného člena vložený do rubriky „Sieň slávy ASGS“ na webovej stránke ASGS.
 • Výkonná rada vystaví certifikát o zaradení do Siene slávy ASGS.
 • Uvedenie do Siene slávy je trvalé.

Článok 14.

Ustanovenia prechodné a záverečné:

 1. Stanovy ASGS nadobúdajú účinnosť dňoch ich registrácie na MV SR a môžu sa meniť len na základe uznesenia konferencie.
 • O zániku ASGS rozpustením, alebo zlúčením s iným združením rozhoduje konferencia. Na prijatie rozhodnutia o zániku ASGS treba, aby s ním súhlasila dvojtretinová väčšina všetkých jej členov. Ak dôjde k zániku združenia, konferencia rozhodne o prípadnom právnom nástupníctve a určí likvidátora, zodpovedného za majetkové vysporiadanie.
 • Členovia – muži nad 50 rokov, schválení za člena Výkonnou radou, so zaplateným členským na rok 2016 sa stávajú riadnymi členmi ASGS s účinnosťou odo dňa zaplatenia členského.