2021 INFORMÁCIE

2021 INFORMÁCIE

15. januára 2021 / Informácie, Nezaradené, Novinky

Milí priatelia.

            Rok 2020 sme hospodársky ukončili s malým finančným plusom. Takže VR ASGS si Vás dovoľuje pozvať na spoločnú večeru po prvom dni prvého turnaja v roku 2021 v Sedine. Radi by sme slávnostne ukončili SENIOR TOUR 2020, odovzdali putovné poháre za turnaj v jamkovke a za dlhodobú súťaž SENIOR TOUR 2020. Verím, že sa nám to podarí a keď nie, tak sa o to pokúsime na ďalšom turnaji, keď nám opatrenia dovolia stretávanie väčších skupín.

            Je nový rok a je dobrým zvykom uhradiť si členské za tento rok. Zaplatením členského vzniká nárok na úhradu zníženého štartovného na jednotlivé turnaje. Na konferencii ASGS v Lomnici sme si odsúhlasili zvýšené ročné členské na 100€. Časť z týchto peňazí bude určená na spolufinancovanie spoločných posedení po turnajoch,  tak ako sa navrhlo na konferencii.

            Členovia siene slávy sú oslobodení od úhrady členského. Ale to však nebráni, aby toto členské poukázali našej ASGS ako dar. Niektorí členovia Siene slávy preukázali svoju lojalitu s ASGS a darovali toto členské už v predchádzajúcom roku. Patrí im za to veľká vďaka. Keď sme už pri tom ďakovaní, taktiež by som sa rád poďakoval tým, ktorí nám poukázali prostredníctvom 2% z daní finančné príspevky v roku 2020. I pre rok 2021 už máme povolenie na príjem 2% z daní. V prílohe bude uvedené príslušné tlačivo pre účtovníkov  

A teraz v krátkosti kde putujú naše prostriedky.

            Financujeme účtovníctvo, webstránku, organizáciu turnajov, členstvo a účasť na ESGA konferencii, dofinancovanie stratových turnajov atď. Nie sú to veľké položky, ale ani náš príjem nie je veľký. Navyše tento rok budeme organizovať medzinárodný turnaj K+K Monarchy Trophy 2021 na Táloch. Náklady spojené s týmto turnajom spotrebujú veľkú časť našej rezervy. Tento turnaj organizujeme raz za šesť rokov a myslím si, že všetci budete súhlasiť s tým, že tento turnaj by mal byť jednou z našich priorít. Veľmi by sme uvítali sponzorovanie jednotlivých aktivít tohto medzinárodného turnaja, ako aj akékoľvek sponzorovanie našej SENIOR TOUR 2021.

Peter Muška, Prezident ASGS, 07.01.2021

VR odporúča pre úhradu členského príspevku na rok 2021, vo výške 100 €,  použiť prioritne formu bankového prevodu na účet ASGS:

SK63 1100 0000 0026 6525 0134          Variabilný symbol: číslo člena SKGA

                                                                                  V poznámke:  meno člena.