Asociácia seniorských golfistov Slovenska (ASGS) vznikla v r. 2000, keď sa malá skupina začínajúcich golfistov z bernolákovského klubu, po dosiahnutí seniorského veku 55 rokov, rozhodla nasledovať príklady svojich rovesníkov z okolitých krajín a začala s prípravou založenia autonómnej seniorskej golfovej organizácie. Organizátori sformulovali prvé Stanovy a zvolali ustanovujúcu konferenciu, ktorá prijala potrebné dokumenty a zvolila orgány vznikajúcej asociácie.

Všeobecné skúsenosti potvrdzujú, že akékoľvek začiatky nebývajú ľahké, čo sa potvrdilo aj v prvých rokoch činnosti novej seniorskej asociácie. Zakladateľské nadšenie a priateľská generačná súdržnosť seniorov z mnohých klubov však dokázali prekonať množstvo úskalí a asociácia sa postupne vyvinula do kompaktného celku, ktorý je rešpektovaný v domácom i európskom golfovom prostredí. 

Naša seniorská asociácia tak dnes predstavuje životaschopný organizmus, ponúkajúci slovenskej seniorskej komunite možnosti kvalitnej golfovej sebarealizácie na domácich ihriskách i na prestížnych zahraničných turnajoch a šampionátoch. Generácia zakladateľov asociácie a prvých seniorských reprezentantov sa postupne pripravuje na obdobie zníženej aktivity a uvoľňuje svoje zodpovedné pozície svojim nasledovníkom. 

Výkonná rada asociácie sa preto rozhodla zaznamenať zásluhy svojich členov, ktorí svojim osobným zanietením i hernými kvalitami najviac prispeli k postaveniu a autorite ASGS v slovenskom golfe. Ostatná konferencia asociácie v r. 2016 v rámci zmien Stanov ASGS schválila ustanovenie virtuálnej Siene slávy ASGS, do ktorej budú primeranou formou uvedené osobnosti slovenského seniorského golfu. Obsadenie Siene slávy vychádza z hodnotenia stanovených kritérií, ktoré sa bude vykonávať v pravidelných intervaloch ku koncu kalendárneho roka.

Členovia Siene slávy:

Výňatok zo Stanov ASGS:

Článok 13.  

1. Zriaďuje sa Sieň slávy ASGS ako miesto pre vyjadrenie uznania asociácie za mimoriadne prínosy členov ASGS pri zvyšovaní úrovne seniorského golfu a mimoriadne športové výsledky na domácich a medzinárodných turnajoch. Virtuálna Sieň slávy ASGS je čestným miestom vedeným na webovej stránke ASGS.

2. Návrh na zaradenie do Siene slávy ASGS s riadnym zdôvodnením podľa stanovených kritérií môže podať ktorýkoľvek registrovaný člen ASGS v termínoch uvedených na webovej stránke.

3. Návrh prerokuje a schváli Výkonná rada ASGS, po jej súhlase bude schválený člen predstavený na konferencii ASGS. Po konferencii bude krátky profil zaradeného člena vložený do rubriky „Sieň slávy ASGS“ na webovej stránke ASGS.

4. Výkonná rada vystaví certifikát o zaradení do Siene slávy ASGS.  

5. Uvedenie do Siene slávy je trvalé.

Kritéria pre zaradenie do siene slávy:

A. Obligatórne:
A1 Dlhodobé riadne členstvo v ASGS (min. 10 rokov) 
A2 Vek: min. 60 rokov 
A3 Občianska bezúhonnosť 
Poznámka: Podmienkou je splnenie všetkých 3-och kritérií!  

B. Fakultatívne:
B1 Dlhodobá reprezentácia slovenského seniorského golfu na medzinárodných  
podujatiach (min. 10 štartov na ME). 
B2 Člen družstva, ktoré sa umiestnilo na medailovej pozícii ME (min. 1x) 
B3 Dosiahnutie „hole-in-one“ na ME (min. 1x) 
B4 Člen družstva, ktoré sa umiestnilo na 1.mieste turnaja K+K MT (mi. 3x)
B5 Medzinárodný majster SR (min. 1x) 
B6 Národný majster SR v hre na rany (min. 3x) 
B7 Národný majster SR v hre na jamky (min. 4x) 
B8 Národný majster SR klubových družstiev (min. 5x)
B9 Víťaz Senior Tour (min. 3x)
Poznámka: Podmienkou je splnenie min 2-och fakultatívnych kritérií!