Členstvo v ASGS

Asociácia seniorských golfistov Slovenska (ďalej len „ASGS“) je golfový športový zväz seniorských golfistov, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, vytvorený dobrovoľne členmi golfových klubov na Slovensku i v zahraničí.

ASGS je členom Európskej seniorskej golfovej asociácie (European senior golf association – ESGA) a Slovenskej golfovej  asociácie (SKGA), o.z., ktorá vykonáva svoje aktivity ako národný športový zväz v súlade s ustanoveniami Zákona o športe.

V súlade s platnými pravidlami oboch vyššieuvedených asociácií platí vekový limit pre prijatie do asociácie – 50 rokov pre dámy i pánov. Podmienkou plnoprávnej registrácie seniorských golfistov v zozname riadnych členov je úhrada ročného členského poplatku v hodnote 100 Euro (rozhodnutie Konferencie ASGS).

Poslaním ASGS je zabezpečovať záujem seniorských golfistov na pestovaní a rozvoji amatérskej golfovej hry, zodpovedajúcej ich vekovej kategórii a zastupovať záujmy seniorského golfu vo vzťahu k orgánom štátnej správy pre oblasť golfu, národnému športovému zväzu (SKGA), medzinárodnému seniorskému golfovému zväzu (ESGA) na európskom kontinente a ďalším golfovým organizáciám v zahraničí. Vzťah k EGA zabezpečuje v plnom rozsahu SKGA.

ASGS rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky  pre svojich členov zabezpečuje a vytvára podmienky a možnosti venovať sa golfovej hre a športových súťaží ako činnosti športovej a relaxačnej, ktorá zodpovedá seniorskému veku hráčov. Využíva skúsenosti a športovo-organizačné schopnosti členskej základne pre celkový rozvoj golfovej hry na Slovensku a svojou činnosťou prispieva k udržaniu plnohodnotnej životnej a golfovej aktivity svojich členov – seniorských golfistov. Na medzinárodnej úrovni zabezpečuje a organizuje účasť a výber slovenských seniorských golfistov vo vekových kategóriách SENIOR 55+; SUPERSENIOR 65+, a MASTERN 75+ na podujatiach ESGA. Účasť na medzinárodných podujatiach EGA vo vekovej kategórii 50+ zabezpečuje SKGA (v spolupráci s ASGS).

Prehľad domácich turnajových aktivít (pre všetkých registrovaných členov ASGS a hostí):

 • séria kvalifikačných turnajov pre zostavenie výkonnostných rebríčkov seniorských golfistov,
 • majstrovstvá SR v hre na rany vo vekových kategóriách 50+;65+; a 75+,
 • majstrovstvá SR klubových družstiev,
 • majstrovstvá SR v hre na jamky (hráči z rebríčka Senior a Supersenior),
 • majstrovstvá SR v hre na simulátore
 • veľký regionálny stableford,
 • pohár dvojíc

ASGS vyhodnocuje podľa výsledkov, dosiahnutých na určených turnajoch, celosezónnu súťaž Senior Tour a udeľuje prestížne ocenenie „Senior roka“.

ASGS je zriaďovateľom virtuálnej inštitúcie: Sieň slávy (Hall of fame) ASGS, do ktorej sú na základe splnenia stanovených kritérií uvedené rozhodnutím VR ASGS najvýznamnejšie osobnosti v histórii seniorského golfu na Slovensku.

Na základe výkonnostných rebríčkov v prebiehajúcej sezóne a nominačných kritérií zostavuje ASGS reprezentačné družstvá pre účasť na medzinárodných turnajoch:

 • ESGA ME seniorských družstiev v kategórii 55+
 • ESGA ME superseniorských družstiev v kategórii 65+
 • ESGA ME družstiev v kategórii master 75+
 • Turnaj stredoeurópskych krajín K+K Monarchie Trophy
 • Česko – Slovenský Pohár seniorov.

Športovo-technická komisia ASGS spolupracuje na požiadanie s orgánmi SKGA pri zostavení seniorskej reprezentácie pre podujatia EGA vo vekovej kategórii 50+.

ASGS organizuje v zimnom období rekreačno-tréningové  golfové pobyty v destináciách s možnosťou celoročnej hry.

Každý člen ASGS má právo zúčastňovať sa turnajových aktivít asociácie podľa vlastného uváženia. Poplatky za hru na turnajoch ASGS sú pre členov ASGS zvýhodnené v porovnaní s „pultovými“ turnajovými poplatkami .

Každý člen ASGS má právo zapojiť sa do riadiacich a organizačných aktivít asociácie a predložiť kandidatúru pre voľby do orgánov a komisií ASGS, ktoré sa konajú v rámci programu Konferencie ASGS raz za 4 roky.

Všeobecné a aktuálne informácie o aktivitách ASGS sú dostupné na stránke: www.asgs.sk

Spracoval: Peter Muška, Prezident ASGS