2019 Kritéria nominácie seniorskej reprezentácie

1. apríla 2019 / Informácie, Výsledky 2019

A. Základné ustanovenia

1. Podmienkou pre zaradenie hráča do seniorského reprezentačného tímu SR je športová výkonnosť, umiestnenie v nominačných turnajoch a členstvo v ASGS.
2. Výkonná rada ASGS má právo nezaradiť do reprezentácie, respektíve z reprezentácie vyradiť hráča, ktorý si zámerne zhoršuje handicap, nedodržuje, alebo sa previnil voči golfovej etikete, alebo stanovám a pravidlám ASGS.
3. Turnaje Senior TOUR 2019, vyznačené v kalendári turnajov symbolmi 55+, 70+, K55+ sú kvalifikačnými turnajmi pre rok 2019, symbolmi 55+1, 70+1, K55+1 sú kvalifikačnými turnajmi pre rok 2020.
4. Kvalifikácia na ESGA Championship & Cup (55+) bude k 5.7.2019, kvalifikácia na K+K Monarchy Trophy a kvalifikácia na ESGA Masters Championship & Cup (70+) bude k 15.5.2019. Kvalifikačné turnaje budú vyhodnocované v rebríčkoch:
• K Brutto rebríček /55+/ z výsledkov na rany bez vyrovnania
• K Netto rebríček /55+, zohľadnený HCP max.16/ z výsledkov na rany s vyrovnaním
• K K+K Brutto rebríček /55+/ z výsledkov na brutto Stableford body
• K K+K Netto rebríček /55+, zohľadnený HCP max.16/ z výsledkov na netto Stableford body
• K Masters Brutto rebríček /70+/ z výsledkov na brutto Stableford body
• K Masters Netto rebríček /70+, zohľadnený HCP max.20/ z výsledkov na netto Stableford body
5. V prípade rovnosti súčtu hodnotených výsledkov v kvalifikačných turnajoch, o konečnom poradí pre nomináciu rozhoduje lepší výsledok zo zvyšných nehodnotených odohraných kôl. Ak sa ani týmto spôsobom nerozhodne, konečné poradie nominácie určí VR ASGS. V prípade, že nominovaný hráč sa nemôže zúčastniť medzinárodného turnaja, nahradí ho ďalší hráč z toho istého rebríčka.
6. Výkonná rada má právo vybrať do každého reprezentačného tímu seniorov 2 hráčov a 1 náhradníka a do tímu masters 2 hráčov a 2 náhradníkov, ktorí vyhovujú svojou výkonnosťou a osobnostnými predpokladmi potrebám reprezentácie.
7. ŠTK spracuje nominačné rebríčky a predloží ich VR ASGS do termínov uvedených v bode 4.

B. Nominačné kritériá reprezentácie seniorov

1. Seniori, ktorí dosiahnu vek minimálne 55 rokov v termíne zahájenia ESGA Senior Championship & Cup, budú do seniorskej reprezentácie vyberaní, vrátane náhradníkov, na základe nominačných rebríčkov. Tím brutto na základe K Brutto rebríčka. Tím netto na základe K Netto rebríčka (viď. Článok A. Základné ustanovenia). Konečné poradie nominácie bude zohľadňovať výsledky, po škrtnutí piatich najhorších výsledkov, dosiahnutých v kvalifikačných turnajoch. Prví štyria hráči v rebríčku sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení v zmysle bodu 5. a 6. Článku A. Základné ustanovenia. Hráč, ktorý sa chce uchádzať o seniorskú reprezentáciu musí hrať kvalifikačné turnaje na rany.
2. Pre nomináciu do seniorskej reprezentácie SR na turnaj K+K Monarchy Trophy musí hráč dosiahnuť limitujúci vek 55 rokov v roku 2019. Výber do tímu brutto bude na základe K K+K Brutto rebríčka (viď. Článok A. Základné ustanovenia), pričom prví štyria z rebríčka sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení v zmysle bodu 5. a 6. Článku A. Základné ustanovenia. Výber do tímu netto bude na základe K K+K Netto rebríčka (viď. Článok A. Základné ustanovenia), pričom prví traja z rebríčka sa nominujú priamo, štvrtý člen tímu je vždy prezident asociácie a ostatní dvaja členovia tímu resp. náhradník budú doplnení na základe bodu 5. a 6. Článku A. Základné ustanovenia. Konečné poradie Brutto aj Netto nominácie bude zohľadňovať výsledky, po škrtnutí dvoch najhorších výsledkov, dosiahnutých v kvalifikačných turnajoch.
3. VR ASGS si vyhradzuje právo pri požiadavkách organizátora navrhnúť nomináciu na medzinárodný turnaj na základe kvalifikačných rebríčkov pred termínom kvalifíkácie z bodu 4. Článku A. Základné ustanovenia.

C. Nominačné kritériá reprezentácie Masters

1. Seniori, ktorí dosiahnu vek minimálne 70 rokov v termíne zahájenia ESGA Masters Championship & Cup, budú do reprezentácie masters vyberaní vrátane náhradníkov na základe nominačných rebríčkov. Tím brutto na základe K Masters Brutto rebríčka. Tím netto na základe K Masters Netto rebríčka (viď. Článok A. Základné ustanovenia). Konečné poradie nominácie bude zohľadňovať výsledky dosiahnuté v kvalifikačných turnajoch po škrtnutí dvoch najhorších výsledkov. Prví štyria hráči v rebríčku sa nominujú do tímu priamo. Ostatní dvaja členovia tímu resp. dvaja náhradníci budú doplnení v zmysle bodu 5. a 6. Článku A. Základné ustanovenia.
2. VR ASGS si vyhradzuje právo pri požiadavkách organizátora navrhnúť nomináciu na ESGA Masters Championship & Cup na základe kvalifikačných rebríčkov pred termínom kvalifíkácie z bodu 4. Článku A. Základné ustanovenia.

D. Nominačné kritériá iných reprezentácií
1. Nominácie reprezentácií na prípadné ďalšie reprezentačné turnaje (ČS Pohár a pod.) určuje VR ASGS na návrh ŠTK zohľadňujúci aktuálne poradie v tabuľkách ASGS Senior Tour.

E. Kvalifikácia pre rok 2020

1. Kvalifikacia na K+K Monarchy Trophy pre rok 2020:
• víťazná dvojica Turnaja dvojíc konaného 23.-24.7.2019 v kategórii Brutto Stableford body, pri splnení výkonnostného limitu 28 Stableford bodov prvý deň (Fourball Bestball), 28 Stableford bodov druhý deň (Greensome), obaja hráči sú muži vo veku 55+, a v K K+K Brutto rebríčku pre rok 2020 obaja hráči skončia do dvanásteho miesta, sa automaticky umiestnia na prvých dvoch miestach kvalifikácie,
• víťazná dvojica Turnaja dvojíc konaného 23.-24.7.2019 v kategórii Netto Stableford body , pri splnení výkonnostného limitu 38 Stableford bodov prvý deň (Fourball Bestball), 36 Stableford bodov druhý deň (Greensome), obaja hráči sú muži vo veku 55+ a v K K+K Netto rebríčku pre rok 2020 obaja hráči skončia do dvanásteho miesta, sa automaticky umiestnia na prvých dvoch miestach kvalifikácie.
2. Do kvalifikácie na ESGA Senior Championship & Cup, K+K Monarchy Trophy a ESGA Masters Championship & Cup pre rok 2020 budú započítané tri najlepšie výsledky z turnajov konaných v roku 2019 označených symbolmi 55+1, 70+1, K55+1.
3. Do kvalifikácie sa v zmysle predchádzajúceho odstavca budú započítavať výsledky aj hráčom, ktorí dosiahnu vek 55 resp. 70 rokov v roku 2020 pred konaním turnajov ESGA, alebo ktorí dosiahnu vek 55 rokov v priebehu roku 2020 pre K+K Monarchy Trophy.